M E T O D O L O G I A
concursului de admitere în învãtãmântul postuniversitar
studii aprofundate / master - sesiunea septembrie 2002


    Învãtãmîntul postuniversitar de studii aprofundate / master asigurã specializarea în domeniu sau extinderea si perfectionarea pregãtirii atestate prin diploma de licentã.
    Studiile postuniversitare (studii aprofundate / master) la Universitatea din Bucuresti au durata de 2-4 semestre, se încheie cu o dizertatie, iar absolventii primesc diploma de studii aprofundate / magister sau master.

I. Norme de organizare si criterii generale de admitere

    Concursul de admitere în învãtãmântul postuniversitar de studii aprofundate / master se organizeazã de cãtre facultãti pe baza prezentei metodologii, care va fi adusã la cunostintã celor interesati prin publicare si/sau afisare.

II. Datele concursului

    Concursul de admitere în învãtãmântul postuniversitar de studii aprofundate / master începe la 17 septembrie 2002, înscrierea candidatilor fãcându-se  în perioada 9-13 septembrie 2002.

III. Conditii generale de înscriere la concurs

    Se pot înscrie la concursul de admitere în învãtãmântul de studii aprofundate / master, organizat la cursuri de zi, cetãteni români, absolventi cu diplomã de licentã sau echivalenta acesteia, indiferent de specializarea, profilul, numãrul de ani de studii, institutia si anul în care candidatul a obtinut diploma de licentã sau echivalenta acesteia.
    Pentru înscrierea la concursul de admitere în învãtãmântul de studii aprofundate / master sunt necesare urmãtoarele acte:

  1. 1.  Cererea de înscriere
  2. 2.  Diploma de bacalaureat si diploma de licentã (sau echivalenta acesteia), ambele în original
  3. 3.  Certificatul de nastere, în copie legalizatã
  4. 4.   3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
  5. 5.  Chitantã-taxã de înscriere.
  6. 6.   Diplomele eliberate de institutiile de învãtãmânt de lungã duratã pânã în anul 1993 inclusiv sunt echivalente cu diploma de licentã.
    Orice alte detalii în legãturã cu admiterea la învãtãmântul postuniversitar de studii aprofundate / master pot fi obtinute la secretariatele facultãtilor organizatoare la care candidatii doresc sã sustinã concursul.
    Conducerile facultãtilor vor lua mãsuri pentru aducerea la cunostinta candidatilor, prin afisare în termen legal, a tematicilor si bibliografiilor pentru specializãrile la care se organizeazã concurs de admitere.

IV. Desfãsurarea concursului

    Concursul constã din 2(douã) probe.
    Programul de desfãsurare a concursului se afiseazã, cel mai târziu în preziua începerii probelor, indicându-se denumirea probei de concurs, data si ora începerii, durata de desfãsurare, repartizarea pe sãli a candidatilor.
    Nu se vor programa douã probe de concurs în aceeasi zi pentru acelasi candidat.

V. Rezultatele concursului

    Programul de studii aprofundate/master poate functiona cu minim 15 cursanti.
    La admiterea în învãtãmântul de studii aprofundate / master nu este permisã depãsirea numãrului de locuri aprobat.
    În caz de medii egale, se recomandã ca departajarea candidatilor sã se facã printr-un test separat (scris).
    Media minimã de admitere este 8.00 (opt).
    Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia centralã de admitere, se aduc la cunostintã prin afisare.
    Candidatii declarati admisi sunt înmatriculati în învãtãmântul de studii aprofundate/ master în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2002-2003, prin decizia Rectorului Universitãtii din Bucuresti.
    Actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere.
Eventualele contestatii se depun la Secretariat, în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunicã în 3(trei) zile dupã încheierea termenului de depunere a contestatiilor.
    Examenul este valabil numai pentru specializãrile pentru care s-a organizat concursul si numai pentru anul universitar 2002-2003.

  SURSA: http://scolaritate.unibuc.ro/pgscr.asp