UNIVERSITATEA BUCURESTI 
Facultatea de Chimie 

Anul Universitar 2002-2003MASTER CHIMIE FIZICÃ SI RADIOCHIMIE APLICATE
DISCIPLINE DE CONCURS:

DOUÃ DISCIPLINE la alegerea candidatului :

 1. 1.  Structura atomilor si moleculelor
 2. 2.  Termodinamicã chimicã
 3. 3.  Cineticã chimicã
 4. 4.  Radiochimie
TEMATICA DISCIPLINELOR DE CONCURS:

  STRUCTURA ATOMILOR SI MOLECULELOR:

 1. 1. Legãtura chimicã în molecule homo- si heteronucleare. Relatia între structura electronicã si proprietãti.
 2. 2. Legãtura chimicã în molecule cu delocalizarea electronilor π. Metoda Huckel. Aproximatii; criterii (indici statici) pentru reactivitatea chimicã.
 3. 3. Spectre de vibratie si electronice la moleculele poliatomice. Notiunea de vibratie normalã. Tranzitii active în IR si în spectrul Raman.

 4. Bibliografie:
 5. 1. C. Mandravel, V. Chiosa, A.Alstanei - "Structura Molecularã", Ed. Universitãtii Bucuresti, 2002, pag. 57-71, 94-108, 194-218
 6. 2. I. G. Murgulescu, V. Em. Sahini - "Introducere în Chimia Fizicã", Ed. Academiei, 1978, vol. I.2, pag. 490-517, 538-554
   TERMODINAMICÃ CHIMICÃ:
 1. 1. Echilibrul chimic în gazele ideale. Legile deplasãrii echilibrului chimic.

 2. 2. Entropie si probabilitate termodinamicã.
  3. Echilibrul izobar (C1+C2)l <--> C1g. Ebulioscopie.

 3. Bibliografie:
 4. 1. R. Vîlcu - "Termodinamicã Chimicã", Ed. Tehnicã Bucuresti, 1994
 5. 2. Z. Cenuse - "Termodinamicã Chimicã", Ed. Universitãtii Bucuresti, 1998
 6. 3. V. Meltzer - "Termodinamicã Chimicã Aplicatã în Biochimie", Ed. Universitãtii Bucuresti, 2000
   CINETICÃ CHIMICÃ:
  1. Cinetica formalã. Definitia vitezei de reactie si a vitezei de transformare a unui reactant. Cinetica formalã a reactiilor de ordinul unu, doi si trei. Molecularitate si ordin de reactie. Metode pentru determinarea ordinului de reactie.
  2. Dependenta constantei cinetice de temperaturã. Ecuatia lui Arrhenius. Teorii ale activãrii: teoria lui Arrhenius, teoria activãrii prin ciocniri, teoria stãrii de tranzitie.
  3. Cinetica reactiilor consecutive (succesive). Aproximatia de stationaritate, notiunea de etapã determinantã de vitezã.

 1. Bibliografie:
 2. 1. I. G. Murgulescu, E. Segal - "Cinetica Stãrilor de agregare si Cinetica Chimicã", vol. I, Lito IPB, 1975
 3. 2. I. G. Murgulescu, E. Segal, I. Mihalcea, D. Fãtu, G. Mincu, I. Demetrescu, D. Oancea, I. Sãlãgeanu  - "Cinetica Stãrilor de agregare si Cinetica Chimicã", vol. II, Lito IPB, 1976
   RADIOCHIMIE:
 1. 1. Legile dezintegrãrii radioactive.

 2. 2. Reactii nucleare cu neutroni, protoni si particule alfa.
 3. 3. Fisiunea nuclearã si reactorul nuclear.
 4. 4. Legile coprecipitãrii substantelor radioactive: Legea Hlopin si Legea Henderson - Kracek. Deducerea acestor legi din considerente termodinamice. Demonstrarea echivalentei dintre ele.
 5. 5. Schimbul izotopic în sisteme omogene.
  1. a)  Mãrimi ce caracterizeazã din punct de vedere cantitativ evolutia reactiilor de schimb izotopic: constanta de schimb, coeficient de schimb, grad (sau factor) de schimb.
  2. b)  Particularitãti ale reactiilor de schimb izotopic în aproximatia  identitãtii proprietãtilor termodinamice ale moleculelor izotopice (fãrã tratarea statisticã prin functii de partitie).
  3. b)  Cinetica reactiilor de schimb izotopic în sisteme omogene: Mecanismele de reactie si deducerea ecuatiei logaritmice a gradului de schimb (ecuatia McKay). Determinarea parametrilor cinetici ai reactiilor de schimb izotopic în sisteme omogene.
    
  Bibliografie:
 6. 1. I.  Mihalcea - "Elemente de Chimie Nuclearã", Ed. ICPE,  Bucuresti, 1997
 7. 2. C. Podinã - "Radiochimie", Ed. Universitãtii Bucuresti, 1997  (Capitolele I si VII )
  Bibliografie facultativã:
 1. 1. K.  Muhin - "Fizica Nuclearã Experimentalã", vol. 1: "Fizica Nuclearã Atomicã" Ed. Tehnicã,  Bucuresti, 1981
 2. 2. A. Klimov - "Nuclear Physics and Nuclear Reactors", Ed. Mir, Moscow, 1981
 3. 3. An. N. Nesmejanov - "Radiochemistry", Ed. Mir, Moscow, 1974